Kategorie
Jesteś tutaj:

REGULAMIN

powrót

Regulamin Sklepu Internetowego - www.linear.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.linear.pl. Sklep prowadzi P.P.U.H. LINEAR Sławomir Sopuszyński z siedzibą w Słupsku, ul. Koszalińska 5 K NIP: 8390406575, REGON: 770514286 reprezentowany przez właściciela zwanego dalej Sprzedawcą.

 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:

  1. adres poczty elektronicznej: biuro@linear.pl

  2. pod numerem telefonu: +48 59 8410-915.

 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.linear.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
   

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 2. Klient –przedsiębiorca w rozumieniu art. 431Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem osób fizycznych, dla których Umowa świadczenia Usług drogą elektroniczną i sprzedaży jest bezpośrednio związana z ich działalnością gospodarczą, ale nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; który dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu lub korzysta z Usług;

 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

 5. Opiekun handlowy – przydzielony danemu Klientowi, pracownik Sprzedawcy, odpowiadający za uzgadnianie indywidualnych warunków zamówienia;

 6. Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem osób fizycznych, dla których Umowa świadczenia Usług drogą elektroniczną i sprzedaży jest bezpośrednio związana z ich działalnością gospodarczą, ale nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 7. Przewoźnik podmiot lub osoba dostarczająca zamówione przez Klienta Towary;

 8. Regulamin – niniejszy dokument;

 9. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym;

 10. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

 11. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
   

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

  2. dostęp do poczty elektronicznej,

  3. przeglądarka internetowa Firefox w wersji 83 lub nowszej lub Chrome w wersji 83 lub nowszej,

  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,

  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

  6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
    

IV. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 2. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.

 3. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

 4. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane indywidualnie Klientom. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 5. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu lub „Ogólnych Warunków Umów” dostępnych na stronie Sklepu, Sprzedawca ma możliwość zawieszenia wykonywania umowy o świadczenie Usług w ramach Konta (blokada Konta), a także do jej rozwiązania po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu.
   

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Sprzedaż jest kierowana wyłącznie do przedsiębiorców w rozumieniu art. 431Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem osób fizycznych, dla których Umowa świadczenia Usług drogą elektroniczną i sprzedaży jest bezpośrednio związana z ich działalnością gospodarczą, ale nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 3. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 5. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.

 6. Czynności zmierzające do zawarcia Umowy, a w szczególności złożenie Zamówienia mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu  Klienta.

 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.

 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
   

VI. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 3. Czas realizacji Zamówienia jest każdorazowo uzgadniany indywidualnie z Klientem.

 4. Informacja o kosztach dostawy znajduje się, na stronie Sklepu Internetowego

 5. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych;

 6. Powyższe terminy nie dotyczą realizacji Zamówień Towarów produkowanych lub sprowadzanych na specjalne zamówienie Klienta, jak również zamówień Towaru, którego Sprzedający nie ma w chwili składania Zamówienia przez Klienta na stanie. O zaistnieniu takich okoliczności, Sprzedający zawiadomi Klienta. Strony uzgodnią indywidualnie termin i miejsce odbioru lub dostawy.

 7. W przypadku trudności z realizacją Zamówienia złożonego przez Klienta termin dostawy może ulec wydłużeniu, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

 8. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Towarem fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary, a na życzenie dokument ,,Wydanie zewnętrzne’’, który zawiera informacje dotyczące zamówionych Towarów oraz ich ilości.

 9. Koszty wydania i odebrania Towarów będących przedmiotem Zamówienia złożonego przez Klienta ponosi Klient.

 10. Z chwilą wydania Towarów będących przedmiotem Zamówienia złożonego przez Klienta Przewoźnikowi lub bezpośrednio Klientowi (w przypadku odbioru osobistego)  przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

 11. Klient po otrzymaniu przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej stan.  W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru Towaru przez Klienta, należy sporządzić w obecności Przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając precyzyjnie ilość i rodzaj Towarów oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego Przewoźnika.

 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Przewoźnika.

 13. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności danych podanych przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, spowodowanych przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.

 14. Przyjmuje się, że osoba odbierająca Towary w imieniu Klienta jest osobą upoważnioną przez niego do dokonania odbioru dostawy i podpisania się w jego imieniu na dokumencie dostawy, jak również dokonania innych czynności z tym związanych.

 15. W przypadku jednokrotnego nieodebrania przez Klienta Zamówionych Towarów, jeżeli były one dostarczane za pośrednictwem Przewoźnika, lub nieodebrania ich w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienie o gotowości Towaru do odbioru w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo rozwiązać zawartą Umowę z Klientem w trybie natychmiastowym. Ponadto Klient jest zobowiązany do zapłaty kosztów poniesionych przez Sprzedającego z tytułu nieodebrania Towarów, o którym mowa w niniejszym podpunkcie.
   

VII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich.

 2. Sklep oferuje następujące formy płatności za zakupione produkty:

  1. gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);

  2. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);

  3. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz zaksięgowaniu płatności na rachunku Sprzedawcy, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).

 3. Sprzedawca może umożliwić Klientowi również metodę zapłaty obejmującą odroczony termin płatności, zwany dalej „Kredytem kupieckim”. W tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia.

 4. Decyzja o przyznaniu Kredytu kupieckiego oraz jego warunków, w szczególności jego maksymalnej wysokości oraz terminu zapłaty jest przyznawana przez Sprzedawcę indywidualnie w stosunku do każdego Klienta.

 5. Aby uzyskać informacje o sposobie zgłoszenia prośby o przyznanie Kredytu kupieckiego Klient kontaktuje się z Opiekunem handlowym.

 6. Sprzedawca ma możliwość odmowy przyznania Klientowi Kredytu kupieckiego, cofnięcia decyzji o przyznaniu Kredytu kupieckiego bądź zmiany jego wysokości w każdym momencie bez podania przyczyny. Powyższy zapis nie ma zastosowania do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą wysokości Kredytu kupieckiego przez Sprzedawcę. Informacja o odmowie przyznania Kredytu kupieckiego, decyzji o jego cofnięciu bądź o zmianie jego wysokości jest przekazywana przez Sprzedawcę za pośrednictwem telefonu lub w drodze wiadomości e-mail na adres Klienta wskazany przez Klienta w trakcie kontaktu z Opiekunem handlowym. Informacje o których mowa w zdaniu poprzednim będą również zamieszczone na Koncie Klienta.

 7. Forma płatności jest wybierana przez każdego Klienta podczas zakładania składania Zamówienia.

 8. Termin płatności za Zamówienie jest indywidualnie ustalany z Klientem. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego podpunktu, Sprzedawca może rozwiązać Umowę z Klientem w trybie natychmiastowym. Sprzedawca za każdy dzień opóźnienia płatności za Zamówienie przez Klienta nalicza odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Sprzedawca może ustalić z Klientem inny termin płatności.
   

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

Reklamacja dotycząca Towarów z tytułu rękojmi, o której mowa w Kodeksie Cywilnym zostaje wyłączona.
 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać mailowo i telefoniczne – do Opiekuna handlowego klienta a także, na adres poczty elektronicznej: biuro@linear.pl

 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni.
   

X. Gwarancje

 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera.

 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.
   

XI. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie internetowej www.linear.pl

XII. Odbiór zużytego sprzętu

 1. Zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688), Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 2. Sprzedawca, dostarczając Klientowi Towar stanowiący sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych nieodpłatnie odbierze zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego Towaru, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju, co dostarczany Towar i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

 3. W przypadku, gdy Klient posiada zużyty sprzęt przeznaczony do zwrotu podczas dostawy Towaru, zgodnie z ppkt. 2 powyżej, Klient, podczas składania Zamówienia informuje Sprzedawcę o zamiarze zwrotu zużytego sprzętu podczas dostawy Towaru. Informację, o której mowa w zdaniu poprzednim należy przekazać telefonicznie pod następującym numerem: +48 59 8410-915, zapewniony zostanie wówczas kurier, który odbierze paczkę. Uprzejmie prosimy o przygotowanie zużytego sprzętu do odbioru. Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami.

 4. W sklepach stacjonarnych o powierzchni sprzedaży poniżej 400 m² zakazane jest zbieranie niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu. Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.

 5. Sprzedawca, będący jednocześnie tzw. nieprofesjonalnym zbierającym, oddaje sprzęt odebrany od Klientów na zasadzie 1 za 1 do zakładu przetwarzania. W sprawie oddawania zużytego sprzętu, można kontaktować się wysyłając zgłoszenie na stronie:https://www.biosystem.pl/zglos-elektroodpady-do-odbioru.html

 6. Dystrybutor oraz prowadzący punkt serwisowy mogą odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt.

  Przykładowe rodzaje zużytego sprzętu podlegającego zwrotowi, wskazane są w Załączniku nr 1 do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2015poz.1688).
   

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

 4. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

 

Proszę czekać, trwa ładowanie...