Kategorie

Polityka prywatności

powrót

POLITYKA PRYWATNOŚCI P.P.U.H. „Linear” Sławomir Sopuszyński

(dalej również: „Polityka Prywatności”)

- PREAMBUŁA -

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, obowiązujące w przedsiębiorstwie P.P.U.H. „Linear” Sławomir Sopuszyński, ul. Koszalińska 5 K, 76-200 Słupsk, NIP:8390406575 (dalej również: „Linear” lub „Administrator”). Strona internetowa, na której czytasz niniejszy dokument (dalej: „Witryna”) dostarczana jest przez Linear.

Linear nigdy nie przekazuje Twoich danych podmiotom do tego nieuprawnionym. Administrator stosuje fizyczne, techniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa. Wszelkie dane osobowe Linear gromadzi na bezpiecznym serwerze, do którego dostęp udzielony jest wyłącznie osobom upoważnionym, związanym odpowiednimi umowami o zachowaniu poufności, przeszkolonym z zakresu ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych z uwzględnieniem specyfiki zabezpieczeń stosowanego systemu informatycznego.

W przypadku wykrycia nieuprawnionej ingerencji osób trzecich w dane przetwarzane przez Administratora, Administrator współpracuje z organami administracji oraz organami ścigania w celu wykrycia i doprowadzenia do zaprzestania działań sprzecznych z prawem, wynikających z działania osób trzecich.

- PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA-

Tożsamość administratora Administratorem Twoich danych osobowych jest Sławomir Sopuszyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Linear” ul. Koszalińska 5 K, 76-200 Słupsk, NIP:8390406575

Dane kontaktowe Administratora Sławomir Sopuszyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.P.U.H. LINEAR Sławomir Sopuszyński, ul. Koszalińska 5 K, 76-200 Słupsk, NIP:8390406575; adres e-mail: biuro@linear.pl, tel. 59-8410-915

Dane, które gromadzimy Dane, które gromadzi Administrator zależne są od celu, dla którego są pozyskiwane. Gromadzimy dane:

 1. w związku ze świadczeniem usług świadczonych drogą elektroniczną a oferowanych przez Witrynę w postaci przeglądania treści Witryny przetwarzamy informacje o fakcie korzystania ze strony i obecności użytkownika na stronie, o rodzaju przeglądarki, z której korzysta użytkownik oraz dane zbierane przez pliki uwierzytelniające, wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia,

 2. adres e-mail w przypadku złożenia zapytania lub wniosku, o którym mowa w poniższym dziale Zgłaszanie reklamacji oraz uzyskanie dodatkowych informacji o kwestiach;

 3. w związku ze świadczeniem usług świadczonych drogą elektroniczną w postaci założenia konta i korzystania z jego funkcjonalności oraz z zawarciem umowy sprzedaży: imię i nazwisko, firmę jednoosobowej działalności gospodarczej, stanowisko, funkcję, nazwę spółki lub organizacji, numer telefonu, adres e-mail, adres pocztowy, NIP, nr KRS, nr REGON, nr BDO oraz inne informacje, przekazane nam przy zawarciu umowy lub podczas jej wykonywania w tym ew. imię i nazwisko osoby pełnomocnika przedsiębiorcy do zawarcia umowy sprzedaży z Administratorem,

 4. w związku z działaniami marketingowymi i analityką.

W ramach Witryny nigdy nie dochodzi do profilowania użytkownika, w szczególności na potrzeby innych podmiotów.

Cel przetwarzania Administrator gromadzi dane w następujących celach:

 1. w celu zawarcia umowy sprzedaży;

 2. w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Witryny, t.j. w postaci wyświetlenia zawartości Witryny, umożliwienia korzystania z niektórych funkcjonalności, w tym założenia konta lub logowania się na konto już istniejące oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa Witryny, złożenia reklamacji z nią związanych;

 3. w celach statystycznych,

 4. w celach marketingowych.

Podstawa prawna przetwarzania Twoje dane będą przez nas przetwarzane z uwagi na to, że:

 1. jest to niezbędne w celu zapewnienia wykonania obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 2. przetwarzanie danych odbywa się w celu wykonania umowy (zarówno umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną jak i umowy sprzedaży) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 3. przetwarzanie jest niezbędne dla naszego prawnie uzasadnionego interesu - np. w celach statystycznych (art. 6 ust 1 lit. f RODO)

 4. wyrazisz zgodę na ich przetwarzanie (pliki cookies dotyczące analityki i marketingu). (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcy danych osobowych Twoje dane możemy przekazać następującym podmiotom: hostingodawcy serwera poczty oraz Wityny, obsłudze prawnej, obsłudze IT, operatorowi telekomunikacyjnemu, księgowości, operatorowi pocztowemu i kurierom, a także upoważnionym przepisami prawa organom.

Administrator zaznacza, iż przekazanie danych do krajów trzecich, o ile będzie mieć miejsce, odbędzie się na podstawie wzorcowych klauzul umownych. Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy nie wpływa na możliwość korzystania z praw osoby, której dane dotyczą, w tym prawa uzyskania dostępu i kopii danych. Administrator podejmuje wszelkie środki, aby całość procesu przetwarzania danych osobowych odbyła się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czas przechowywania danych Linear przechowuje dane przez okres niezbędny do świadczenia usługi lub realizacji umowy sprzedaży nie krócej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z danego zdarzenia. Twoje informacje niezbędne do wypełniania obowiązków prawnych lub księgowych przez okres nie dłuższy niż do czasu przedawnienia roszczeń lub do czasu przedawnienia zobowiązania podstawowego. Wszelkie dane zbierane w związku z przeglądaniem Witryny przetwarza się zgodnie z tabelą stosowania plików cookies. Każdorazowo jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody lub wyczyszczenia zawartości plików typu cookies w swojej przeglądarce.

Uprawnienia osób, których dane dotyczą Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Linear przysługuje prawo do realizacji uprawnień dotyczących tychże danych, a wynikających z prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności z RODO. Uwaga! Niektóre prawa należne są wyłącznie pod warunkiem przetwarzania danych osobowych na ściśle określonej podstawie prawnej. Przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu danych;

 2. prawo żądania ich sprostowania;

 3. prawo usunięcia;

 4. ograniczenia ich przetwarzania;

 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (pod warunkiem przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora);

 6. prawo do żądania przeniesienia danych (pod warunkiem przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody bądź zawartej umowy)

 7. prawo do cofnięcia zgody (w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o zgodę; Uwaga! Cofnięcie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);

 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, dostępnej na stronie: uodo.gov.pl .

Dowolność podania danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z części funkcjonalności Witryny oraz do świadczenia usług lub realizacji umowy sprzedaży.

Zgłaszanie reklamacji oraz uzyskanie dodatkowych informacji o kwestiach technicznych W celu uzyskania informacji dotyczących świadczenia usługi drogą elektroniczną, złożenia reklamacji co do tej usługi lub uzyskania wsparcia technicznego, możesz wysłać zapytanie na adres e-mail Administratora przeznaczony do kontaktu: 59-8410-915. Administrator zastrzega, że uwagi co do jakości sprzedanego towaru składać należy zgodnie z przepisami prawa, a powyższy e-mail nie służy tym celom.

 

Cookies Wyrażając zgodę na treść polityki cookies, przyjmujesz do wiadomości, że Linear może posłużyć się plikami cookies w celach technicznego umożliwienia przeglądania Witryny i sprawnego z niej korzystania, jak również w celach statystyki. Każdy użytkownik Witryny może:

 1. zaakceptować pliki cookies używane na Stronie lub

 2. zaakceptować niektóre kategorie plików cookies i odrzucić inne lub

 3. odrzucić wszystkie pliki cookies z kategorii analityczne i marketingowe.

Weź pod uwagę, że brak akceptacji niektórych cookies np. cookies sesyjnych może uniemożliwić Ci korzystanie z niektórych funkcjonalności Witryny lub uniemożliwić to w całości.

 

Informacje zbierane przez pliki cookies nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację użytkownika.

Nazwa pliku cookie

Powód korzystania z tego pliku

Termin wygaśnięcia

cookiespolicyinfo

Pozwala na wyświetlenie i zapamiętania ustawień dotyczących plików cookies na stronie

1 miesiąc

PHPSESSID, oldsession, device_view

niezbędne do korzystania z witryny

czas trwania sesji

W każdej chwili możesz ograniczyć Administratorowi dostęp do plików cookies. W tym celu powinieneś zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Administrator zastrzega, że zmiana ustawień plików cookies może doprowadzić do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Witryny na urządzeniu lub całkowicie je uniemożliwić. Aby modyfikować ustawienia pliki cookies należy zapoznać się z informacjami podawanymi w tym zakresie przez producenta przeglądarki:

- Google Chrome: szczegółowe informacje dotyczące usuwania / blokownia plików cookies 
w przeglądarce Google Chrome znajdują się na stronie internetowej działającej pod adresem: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl ,

- Internet Explorer: szczegółowe informacje dotyczące usuwania / blokowania plików cookies w przeglądarce Internet Explorer znajdują się na stronie internetowej działającej pod adresem: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer ,

- Mozilla Firefox: szczegółowe informacje dotyczące usuwania / blokownia plików cookies 
w przeglądarce Mozilla Firefox znajdują się na stronie internetowej działającej pod adresem: https://support.mozilla.org/pl/kb/jak-wyczyscic-pamiec-podreczna ,

- Opera: szczegółowe informacje dotyczące usuwania / blokownia plików cookies 
w przeglądarce Opera znajdują się na stronie internetowej działającej pod adresem: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies ,

- Safari: szczegółowe informacje dotyczące usuwania / blokownia plików cookies 
w przeglądarce Safari znajdują się na stronie internetowej działającej pod adresem: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac .


 

Proszę czekać, trwa ładowanie...